czwartek, Listopad 23, 2017
PAB-Betting.com

Regulamin

Jesteśmy serwisem przeznaczonym dla osób posługujących się językiem polskim, ale zamieszkałych poza Polską, w krajach, w których internetowe reklamy bukmacherskie są legalne – takich jak Wielka Brytania. Jeśli odwiedzasz nas z terytorium Polski, bezzwłocznie zamknij stronę.

Regulamin korzystania z serwisu pab-betting.com

§1 Postanowienia wstępne

 1. Serwis pab-betting.com ma charakter wyłącznie informacyjny.
 2. Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem, zawiera warunki korzystania z serwisu pab-betting.com, zwanego dalej Serwisem.
 3. Osoba korzystająca z Serwisu, zwana dalej Użytkownikiem, oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego treść oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
 4. Dostęp do treści Serwisu jest bezpłatny z wyłączeniem wybranych elementów, zwanych dalej Zasobami, do których dostęp objęty jest opłatą.
 5. Zasady korzystania z Zasobów zostały określone w dalszej części Regulaminu.
 6. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania, jakie podejmie Użytkownik na podstawie przekazanych mu informacji, a w szczególności za jakiekolwiek straty poniesione przez Użytkownika w wyniku korzystania z Zasobów.
 7. Administrator Serwisu ma prawo do zablokowania dostępu Użytkownikowi, który:
  • a)wykorzystuje Serwis do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
  • b)narusza prawo, dobre obyczaje lub postanowienia niniejszego Regulaminu.
 8. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zawartych w Serwisie w jakiejkolwiek formie i celu oraz jakiekolwiek próby kopiowania i rozpowszechniania materiałów. Zakaz ten dotyczy również materiałów udostępnianych z powiązanym z Serwisem fanpage’m „Profesjonalne Analizy PAB Betting” – zdjęcia, grafiki, wykresy, kupony, treści postów czy analiz, a przede wszystkim typy. Materiały te jak i udostępnione w Serwisie mogą być wykorzystane jedynie do użytku osobistego. Wykorzystanie ich w sposób inny niż wymieniony w niniejszym regulaminie traktowane jest jako naruszenie norm europejskiego prawa autorskiego i działanie na szkodę spółki PAB-Betting.LTD z siedzibą w Londynie 590 Kingston Road, England Sw20 8DN Company Number 09576646. Działania niezgodne z tymi zapisami mogą spowodować odcięcie dostępu do Serwisu danemu Użytkownikowi bez ostrzeżenia oraz podjęcie przeciwko Użytkownikowi (lub osobie nie powiązanej z Serwisem) działań zmierzających do usunięcia naruszeń i uzyskania stosownych odszkodowań. Dotyczy to również innych firm lub stron bukmacherskich – w tym przypadku nie tylko dochodzi do działania na szkodę spółki, ale także kradzieży potencjalnych klientów wykorzystując matierały z Serwisu.
 9. Użytkownik nie spełniający kryteriów związanych z dostępem do treści zamieszczanych informacji w Serwisie oraz w Strefie Płatnej, w szczególności zawierający umowę będąc rezydentem Polski, działa wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 10. Nawiązanie umowy na odległość w przedmiocie dostępu do Strefy Płatnej następuje na terenie Wielkiej Brytanii.
 11. Promowanie innych portali o tematyce pokrewnej do niniejszego Serwisu jest zabronione i nielegalne. Wszelkie udokumentowane działanie jest skierowane na niekorzyść Serwisu i uznawane jest za nieuczciwą konkurencję. Właściciele stron, którzy promują sie korzystając ze sprawdzonej marki Serwisu, zostaną objęci postępowaniem wyjaśniającym na portalu Facebook. Serwisowi przysługuje roszczenie o zaprzestanie łamania praw autorskich wobec takiej osoby, a także dochodzenie stosownych odszkodowań na drodze postępowania sądowego wg prawa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii.
 12. Serwis nie jest miejscem zawierania zakładów wzajemnych. Spółka PAB-Betting Ltd. nie prowadzi działalności bukmacherskiej, nie zajmuje się przyjmowaniem zakładów wzajemnych, ani pośrednictwem w ich przyjmowaniu, ani nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność przekazywanych użytkownikom profesjonalnych usług doradczych.
 13. Usługodawca zapewnia, że dane osobowe podane przez Użytkowników w trakcie rejestracji / zakładania konta w serwisie pab-betting.com, będą wykorzystywane tylko i wyłącznie przez Serwis w zakresie świadczonych usług i nie będą udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim. Użytkownik może w dowolnym momencie dokonać aktualizacji swoich danych osobowych.
 14. Uczestnictwo w zakładach wzajemnych wiąże się z ryzykiem.
 15. Udział w nielegalnych zakładach wzajemnych na terenie Twojego kraju może być przestępstwem. Zapoznaj się z obowiązującym prawem hazardowym w kraju, z którego bierzesz udział w zakładach wzajemnych.

§2 Konto użytkownika

 1. Konto użytkownika może zostać utworzone w drodze rejestracji tylko i wyłącznie przez Użytkownika bedącego pełnoletnią osobą fizyczną.
 2. Użytkownik, korzystający z Konta użytkownika oświadcza, że:
  • zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać;
  • dane osobowe zgromadzone na jego Koncie nie naruszają praw osób trzecich ani norm prawnych;
  • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Serwis w celu realizacji jego zadań określonych w niniejszym Regulaminie;
  • przyjmuje do wiadomości, że ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich zmiany oraz usunięcia;
  • przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe nie są udostępniane żadnym innym podmiotom dla jakichkolwiek celów;
  • spełnia wymagania do zawarcia umowy na odległość opisanych w §2 Regulaminu oraz preambule.
 3. W celu zmiany adresu e-mail lub usunięcia Konta użytkownika należy zawiadomić Administratora Serwisu, wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@pab-betting.com.
 4. Zabronione jest logowanie się do Serwisu na to samo Konto użytkownika z dwu lub więcej różnych lokalizacji internetowych w tym samym czasie. Naruszanie tego punktu regulaminu będzie skutkować natychmiastowym odcięciem dostępu do Zasobów przez Administratora Serwisu.
 5. Wsparcie techniczne odnośnie do funkcjonowania Serwisu można otrzymać pod adresem kontakt@pab-betting.com.

§3 Opłata za dostęp do Zasobów

 1. Cennik pakietów zamieszczony jest na stronach Serwisu w dziale Sklep, gdzie również można dokonać ich zakupu.
 2. W celu zakupu pakietów tematycznych oraz Pakietu Specjalnego proszę kontaktować się bezpośrednio z Administratorem Serwisu.
 3. Użytkownik wybiera określony pakiet i dokonuje za niego opłaty u jednego z obsługiwanych przez Serwis operatorów płatności on-line.
 4. Zakupiony pakiet aktywowany jest bezzwłocznie do Konta użytkownika w chwili otrzymania przez Serwis od operatora płatności on-linepotwierdzenia dokonanej opłaty.
 5. Użytkownik traci dostęp do pakietu w przypadku:
  • a)zablokowania Konta użytkownika w wyniku naruszenia postanowień, a w szczególności §1 pkt 7 i 8 oraz §2 pkt 4 Regulaminu;
  • b)usunięcia Konta użytkownika, o czym stanowi §2 pkt 3 i 5 Regulaminu.

§4 Powiadomienia e-mail i sms

 1. Użytkownik korzystający z Zasobów, będzie otrzymywał niezwłoczne powiadomienia w formie wiadomości SMS lub/i e-mail na dane wskazane podczas rejestracji:
  • a)o wszystkich nowych Zasobach opublikowanych w Serwisie;
  • b)o zakończeniu czasu trwania pakietu na Koncie użytkownika i konieczności jego przedłużenia;
  • c)o zbliżającym się terminie wygaśnięcia uprawnień do korzystania z Zasobów w przypadku braku zasilenia Konta użytkownika.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać korespondencyjnie, wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@pab-betting.com.
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:
  • a)korzystanie z Serwisu przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  • b)szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu;
  • c)skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie danych rejestracyjnych Użytkownika;
  • d)nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu związane z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez dostawców usługi internetowej lub dostawców systemów płatności;
  • e)przerwy w funkcjonowaniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych, zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej lub innych niezależnych od Serwisu;
  • f)utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Serwisu;
  • g)szkody wynikłe z opóźnień w księgowaniu płatności z przyczyn niezależnych od Serwisu, a w szczególności leżących po stronie operatorów płatności on-line.
 3. Serwis nie może zagwarantować nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do jego treści i Zasobów.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa brytyjskiego.
 5. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii.
 6. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu zostaną podane do wiadomości poprzez ich zamieszczenie na stronie Serwisu oraz stają się skuteczne w dniu ich zamieszczenia, o ile nie zastrzeżono inaczej. Tego samego dnia Użytkownicy Serwisu otrzymają powiadomienia w formie wiadomości e-mail o tym, że treść Regulaminu uległa zmianom.
 7. Użytkownik, który nie zgadza się z treścią niniejszego Regulaminu, powinien bezzwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu, a w przypadku posiadania Konta użytkownika w Serwisie, zgłosić prośbę o usunięcie tego Konta.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2015 r.